15mm x 33m / 10 kusov

Kancelárska páska
Balenie 10 kusov v stĺpiku.
V kartóne 30 stĺpikov = 300 kusov.

1,92 €